Privacy

Als Huis- en Tuindecoratie 't oude schuurtje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Huis- en Tuindecoratie 't oude schuurtje
'T Lo 93
B-3930 Hamont
tuindecoratie@het-oude-schuurtje.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Huis- en Tuindecoratie 't oude schuurtje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • het versturen van uw bestellingen aan het door u doorgegeven adres
  • het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  •  Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Bewaartermijn

Huis- en Tuindecoratie 't oude schuurtje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens voor het versturen van uw bestelling worden niet langer dan één maand bewaard.
De gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven worden zo lang bewaard tot dat u zich afmeld voor de nieuwsbrief.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
 

!